Działania

1. Działalność edukacyjna:

- organizowanie i finansowanie edukacji o nauki, szkoleń, prelekcji i innych form nauki dla dzieci i młodzieży.
- finansowanie, wspieranie i/lub prowadzenie nauki w różnych formach dla dzieci i młodzieży.
- promowanie edukacji.
- organizowanie iventów, spotkań, prelekcji w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji i nauki dzieci i młodzieży.
- organizowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji i integrację środowiska podmiotów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.
- wsparcie merytoryczne i współpraca z podmiotami działającymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, dostępie do edukacji i wyrównywania szans.

2. Działalność pomocowa:

- rzeczowe i finansowe wspieranie dzieci i młodzieży w celu zwiększenia ich dostępności do edukacji, w tym fundowanie stypendiów dla dzieci uzdolnionych, z rodzin ubogich itp.
- wspieranie finansowe jednostek prowadzących działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.
- organizowanie i prowadzenie bądź finansowanie działalności na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci i młodzieży.
- organizowanie i prowadzenie działalności na zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży.
- organizowanie i prowadzenie bądź finansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
- wspieranie finansowe i merytoryczne innych fundacji i podmiotów użyteczności społecznej.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.